Piepschuim eye catchers voor op je muur.

Leuk je hier te zien. Pak er even wat te drinken bij. En kijk lekker rond in onze shop.

 

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Piepschuimstudioshop.

Piepschuimstudio staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haaglanden onder KvK-nummer 69590729 BTW-nummer Btw: NL 8579.30.886.B01, hierna te noemen Piepschuimstudioshop.

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Overeenkomsten
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Betalingen
Artikel 6: Leveringen
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8: Retourneren en omruilen van artikelen
Artikel 9: Geschillen
Artikel 10: Annulering van uw bestelling
Artikel 11: Bestellingen/communicatie
Artikel 12: Overmacht
Artikel 13: Privacy
Artikel 1: Definities

1.1 Piepschuimstudioshop is een online winkel in piepschuim- en 
aanverwante producten welke via www.piepschuimstudioshop.nl 
bezocht kan worden.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 
gesloten met gebruikmaking van de website 
www.piepschuimstudioshop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele 
andere algemene voorwaarden deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een 
bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van 
deze Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk 
worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene 
Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen 
onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in 
eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 
Piepschuimstudioshop worden bedongen, worden evenzeer 
bedongen ten behoeve van door Piepschuimstudioshop 
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de 
bestelling van een klant door Piepschuimstudioshop. 
Piepschuimstudioshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan 
wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet 
wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan 
de klant meegedeeld.
Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief 
BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de 
genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen 
€ 7,25. Voor spoedzendingen of  zendingen naar andere landen 
dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van 
de toeslag van PostNL.
4.3 Piepschuimstudioshop kan niet gehouden worden aan 
prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg 
van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige 
prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals 
aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een 
klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden 
gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een 
bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief 
verzendkosten, vermeld.
Betaling is mogelijk door:
1. a) iDeal: Als u bankiert via Internet , kunt u via onze site op 
een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling 
regelen. Een elektronische betaling via Internet is te 
vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het 
plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode 
iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de 
bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u 
gewend bent met betalingen via internet bankieren. In principe 
wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer 
informatie klikt u op:https://www.ideal.nl.
5.2 De klant geeft Piepschuimstudioshop toestemming alle 
handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten 
plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
Artikel 6. Levering
6.1 Piepschuimstudioshop streeft ernaar om bestellingen binnen 7 
werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is 
Piepschuimstudioshop echter niet verplicht.
6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal 
Piepschuimstudioshop bestellingen met bekwame spoed, doch 
tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling 
tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of 
een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden 
uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 7 dagen na plaatsing van de 
bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling te 
annuleren.
6.3 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en 
waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de 
redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk 
moet blijken. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen 
voorbehouden.
6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal 
Piepschuimstudioshop zodanige inspanningen verrichtingen als de 
redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend 
artikel beschikbaar te stellen. U wordt hier zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 7 dagen van op de hoogte gebracht.
6.5 De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na 
ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken of verkeerd 
geleverde goederen onmiddellijk schriftelijk te melden via 
info@piepschuimstudioshop.nl.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de 
klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de 
geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan 
Piepschuimstudioshop verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 8. Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de 
artikelen. Omdat het bij Piepschuimstudioshop voornamelijk om 
maatwerk artikelen gaat, kan er NIET geretourneerd worden, mits 
dat het gaat om een duidelijk aanwijsbaar gebrek. Kijk daarom bij 
aflevering goed na of de doos beschadigd is, voordat de doos 
geopend wordt. Mocht er transportschade zijn, laat dit ons dan 
direct weten en maak er evt een foto van.
Dit zal dan in goed overleg geschieden. Wanneer er besloten wordt 
om te retourneren/ruilen, is de klant echter gehouden het artikel op 
eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: 
retouren) gelden enkele voorwaarden:
8.1 retourneren na overleg
• Deze artikelen uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst op het 
afleveradres voor retour aangemeld worden, met opgaaf van 
reden, via een email aan info@piepschuimstudioshop.nl. Via 
de email ontvangt u informatie over het retouradres en de te 
volgen procedure. Piepschuimstudioshop heeft de 
mogelijkheid het product te vervangen, te repareren indien 
mogelijk of de overeenkomst te ontbinden.
8.2 Piepschuimstudioshop accepteert uitsluitend retouren op 
hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de 
instructies, die in de door ons gestuurde mail zijn aangegeven, 
gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn 
aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per 
e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal indien de 
overeenkomst ontbonden wordt, door ons worden gecrediteerd.
8.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen 
kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te 
leveren bij ons kantoor/magazijn te De Lier/Maasdijk. Bij 
persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt de 
klant een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post 
verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden 
gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden 
niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.
Artikel 9. Geschillen
9.1 Op overeenkomsten tussen Piepschuimstudioshop en u, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10. Annulering van uw bestelling
10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en 
zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 
uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij 
verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan 
info@piepschuimstudioshop.nl en contact met ons op te nemen. 
Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw 
geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert 
Piepschuimstudioshop het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 
dagen.
Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk 
overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het 
gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het 
verkeer tussen de klant en Piepschuimstudioshop, dan wel tussen 
Piepschuimstudioshop en derden, voor zover betrekking hebbend 
op de relatie tussen de klant en Piepschuimstudioshop, is 
Piepschuimstudioshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover 
sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Piepschuimstudioshop.
Artikel 12. Overmacht
Piepschuimstudioshop heeft in geval van overmacht het recht om, 
naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op 
te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant 
mee te delen en zulks zonder dat Piepschuimstudioshop gehouden 
is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven 
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn.
Artikel 13. Privacy
13.1 Piepschuimstudioshop respecteert de privacy van haar klanten 
en bezoekers van haar website. Piepschuimstudioshop zorgt er 
voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft 
vertrouwelijk worden behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens voor het zo spoedig en gemakkelijk 
mogelijk afhandelen van uw bestelling. Piepschuimstudioshop zal 
uw gegevens niet aan derden verkopen en zal uw gegevens 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van het 
uitvoeren van de bestelling.
Vragen en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen of 
opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust 
schriftelijk, of per e-mail contact op met Piepschuimstudioshop via 
info@piepschuimstudioshop.nl.